การจัดส่งอย่างปลอดภัย! ไม่ต้องกังวล! เราคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ!

ผู้ให้บริการของเราเปลี่ยนหน้ากากและถุงมือทุก 2 ชั่วโมง กระบวนการส่งของและการชำระเงินเกิดขึ้นโดยไม่มีการติดต่อ

VERAKOSE

ขาเรียบเนียน น่าสัมผัส 
มากกว่าที่เคย
          

เส้นเลือดขอด หายขาดใน 28 วัน

ลดอาการปวดศีรษะ

ปกป้องสุขภาพของคุณจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

โปรดทราบ

ส่วนลด 50% ใช้ได้ในวันนี้เท่านั้น  

 สั่งซื้อ

ราคาเก่า    1980 บาท

990 บาท

ราคาใหม่  

จำนวนของข้อเสนอเป็นเพียง 50 กล่อง

*ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด

*บริการส่งฟรี! คุณสามารถตรวจสอบและชำระสินค้าปลายทางได้เลย!
ส่วนลดเพิ่ม 10% เมื่อชำระผ่านการโอนเงิน

โปรโมชั่นคอมโบ

ซื้อ 3 แถม 1
ซื้อ 6 แถม 2

เส้นเลือดขอด อันตราย!

ผู้ป่วยหลายคนที่เป็นเส้นเลือดขอดมักจะต้องทนทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ เนื่องจากอาการของโรคที่ไม่น่าดู ทำให้ผู้ป่วยต้องปกปิดขาของตัวเองตลอดเวลา และรักษาไม่หาย

ภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ
เส้นเลือดบางและเริ่มดันผิวหนังออกมา

บาดแผลที่เกิดบนผิวหนังจะทำให้ เลือดออก

บาดแผล ผุพอง สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการไหลเวียนของเลือด และทำให้เนื้อเยื่อขาดสารอาหารอย่างรุนแรง            

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

เส้นเลือดคดเคี้ยวและปูดนูน
ปรากฎขึ้นบนผิวหนังอย่างชัดเจน

ลิ่มเลือดสามารถส่งผลต่อการไหลเวียนโลหิต และอาจทำให้เป็นอันตรายอย่างคาดไม่ถึง :

ผนังหลอดเลือดบางลง

เพิ่มความหนืดของเลือด

ชะลอการไหลเวียนของเลือด

เลือดอุดตันบางส่วนสามารถปิดกั้นการไหลเวียนของเส้นเลือดและส่งผลให้เลือดที่ร่างกายส่วนล่างไหลย้อนกลับไปที่หัวใจได้ยากขึ้น

สั่ง

ตรวจสอบอาการ

การจัดส่งอย่างปลอดภัย! ไม่ต้องกังวล! เราคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ!

ผู้ให้บริการของเราเปลี่ยนหน้ากากและถุงมือทุก 2 ชั่วโมง กระบวนการส่งมอบและการชำระเงินเกิดขึ้นโดยไม่มีการติดต่อ

ปัจจัยเสี่ยงในการเป็นเส้นเลือดขอด:

กรรมพันธุ์

กิจวัตรประจำวัน

ตั้งครรภ์

ออกกำลังกายอย่างหักโหม

น้ำหนักเกิน

สูบบุหรี่

ประสิทธิภาพที่โดดเด่นของ VERAKOSE

สลายและลดลิ่มเลือดการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นเป็นเหตุให้การทำงานของหัวใจ สมอง และลำไส้กลับมาทำงานปกติ

กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบำรุงหลอดเลือดและช่วยให้การหมุนเวียนเลือดเป็นปกติ

Verakose ทางเลือกใหม่สำหรับเส้นเลือดขอด
ผลิตภัณฑ์ทั่วไปส่วนใหญ่สามารถรักษาอาการของ
เส้นเลือดขอด อาการบวม และปวดเมื่อยได้เท่านั้น
Verakose ต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

สั่ง

ลองมัน

ประสิทธิภาพของ VERAKOSE

สภาพหลอดเลือดก่อนใช้ Verakose

สภาพหลอดเลือดหลังใช้ Verakose

สั่ง

ซื้อเลย

  • สารสกัดจากหญา้หางมา้ : เป็นแหลง่ สะสมซลิกิาและแคลเซยีมทดี่ ี มปี ระโยชนใ์ นดา้นกระดกู และกลา้มเนอื้ รวมทัง้ ยงัสง่ เสรมิ ในดา้นการท างาน ของเซลลใ์หม้ ปี ระสทิ ธภิ าพทดี่ ี
  • สารสกัดจากใบเถาไมเ้ลอื้ ย: ลดสาเหตขุ องอาการปวดขอ้และอาการปวดหลงัสว่ นลา่ ง สง่ เสรมิ การไหลเวยีนโลหติ ชว่ ยขบั สารพษิ ออกจากผวิและตา้นการอักเสบ
  • สารสกัดจากตน้ขา้วออ่ นบาเลย: อดุ มไปดว้ยสารกลมุ่ Polyphenol ตา้นอนุมลู อสิ ระชว่ ยใหค้ อลลาเจนและเสน้ ใยอลี าสตนิมคี วามคงตวั ชว่ ยเพมิ่ การ ไหลเวยีนโลหติ ชว่ ยชะลอวยัและป้องกันการเกดิ รวิ้ รอย
  • น ้ามันสาหร่ายใตท้ ะเล: ชว่ ยปรับโครงสรา้งของฟิลม์ ความชมุ่ ชนื้ บนผวิ และชว่ ยใหผ้ วิเก็บกักความชมุ่ ชนื้ ไวไ้ดย้าวนานยงิ่ ขนึ้ ชว่ ยลดการระเหย ของน ้าในผวิไดเ้ป็นอยา่ งดี
  • น ้ามันสาหร่ายใตท้ ะเล: ชว่ ยปรับโครงสรา้งของฟิลม์ ความชมุ่ ชนื้ บนผวิ และชว่ ยใหผ้ วิเก็บกักความชมุ่ ชนื้ ไวไ้ดย้าวนานยงิ่ ขนึ้ ชว่ ยลดการระเหย ของน ้าในผวิไดเ้ป็นอยา่ งด
  • สารสกัดจากราก Ruscus Aculeatus: เพมิ่ การผลติเอนไซม์Cathepsin D ในผวิชัน้ นอกจงึชว่ ยเสรมิ กระบวนการผลดั เซลลผ์ วิตามธรรมชาตไิดอ้ยา่ งออ่ นโยน กระตนุ้การไหลเวยีนโลหติ
  • สารสกัดจากมลิคม์ สิเซลิ: ลดการอักเสบของความผดิปกตขิองผวิหนังไดอ้ยา่ งตรงจดุ ท าใหผ้ วิกลบั มาเนยีนนุ่มชมุ่ ชนื้ ในเวลาอันสนั้
  • คาเฟอนี: มสี ารตา้นอนุมลู อสิ ระและมปี ระสทิ ภิ าพในการกระตนุ้การไหลเวยีนของเลอืดไดเ้ป็นอยา่ งดีชว่ ยลดสาเหตหุ ลกั ของปัญหาผวิตา่ งๆ เชน่ เสน้เลอืดขอดบนผวิทแี่ สดงใหเ้ห็นอยา่ งชัดเจนจากการไหลเวยีนเลอืดทไี่ มป่ กติ

สั่ง

สั่งซื้อ

หลักการทำงานของผลิตภัณฑ์

การลุกลามของเส้นเลือดขอดเกิดจากการที่เส้นเลือดแคบกว่าปกติ ทำให้เกิดลิ่มเลือด การหมุนเวียนของเลือดจากด้านล่างมาด้านบน (จากขาสู่หน้าหัวใจ) ทำได้ยาก ทำให้เกิดอาการตึง ปวด บวม เพราะเลือดมักจะคั่งอยู่ส่วนล่างของร่างกาย

1

ฟื้นฟูการทำงานของหลอดเลือด

การเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ทำให้เซลล์ด้านในหลอดเลือดอ่อนแอลง และผนังหลอดเลือดบางลง
Verakose มีส่วนผสมที่จะช่วยให้เอ็นโดทีเลียลเซลล์ที่อยู่ในผนังหลอดเลือดมีความแข็งแรง และยืดหยุ่น

2

เพิ่มความแข็งแรงให้หลอดเลือด

เส้นเลือดอักเสบมีสาเหตุจากลิ่มเลือดคั่งด้านใน ก่อให้เกิดอาการปวด บวม ไม่สบายตัว และกระทบต่อการใช้ชีวิต
ประจำวัน
Verakose มีส่วนผสมของเมนทอล ซึ่งไม่เพียงช่วยลดความเจ็บปวดได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังให้ผลการักษาในระยะยาว

3

ลดความเมื่อยล้าแลอาการปวด

สรรพคุณทางยา Verakose

ช่วยลดการยืดขยายและการอุดตัน ของเส้นเลือดขอด   สามารถทำงานได้ลึกถึงระดับเซลล์ ช่วยให้เส้นเลือดฝอยแตกน้อยลง รวมไปถึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือด
              

ช่วยลดการยืดขยายและการอุดตัน ของเส้นเลือดขอด   สามารถทำงานได้ลึกถึงระดับเซลล์ ช่วยให้เส้นเลือดฝอยแตกน้อยลง รวมไปถึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือด
              

สั่ง

สั่งซื้อ

คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

คุณใช้ครีมในปริมาณที่เพียงพอและทาลงบนผิวอย่างสม่ำเสมอ
(วันละ 3-4 ครั้ง)

ควรทาครีมนวดเป็นประจำทุกวัน

ใช้ต่อเนื่อง 30 วันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สั่ง

ซื้อเลย

ประสบการณ์ของผู้ใช้ VERAKOSE

ขาเรียบเนียน น่าสัมผัส 
มากกว่าที่เคย
          

เส้นเลือดขอด หายขาดใน 28 วัน

ลดอาการปวดศีรษะ

ปกป้องสุขภาพของคุณจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

โปรดทราบ

ส่วนลด 50% ใช้ได้ในวันนี้เท่านั้น  

 สั่งซื้อ

ราคาเก่า    1980 บาท

990 บาท

ราคาใหม่  

จำนวนของข้อเสนอเป็นเพียง 50 กล่อง

*ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด

00
00
00
00

*บริการส่งฟรี! คุณสามารถตรวจสอบและชำระสินค้าปลายทางได้เลย!
ส่วนลดเพิ่ม 10% เมื่อชำระผ่านการโอนเงิน

โปรโมชั่นคอมโบ

ซื้อ 3 แถม 1
ซื้อ 6 แถม 2

© 2020 Copyright. All rights reserved.
Privacy policy | Report